Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tunnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy; demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy; inžener ulgamlary we torlary; ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy).

2.Binagärlik (hünärler: landşaft dizaýny).

3. Elektrik we ýylylyk energetikasy (hünär: elektrik üpjünçiligi).

4.Tehnosfera howpsuzlygy we tebigaty abadanlaşdyryş (hünär: tehnosfera howpsuzlygy).

5.Ýerüsti ulaglaryň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobiller we awtomobil hojalygy; awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak; lokomotiwler; wagonlar; demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak; portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy; demir ýollaryň elektrik üpjünçiligi).

6. Aeronawigasiýa we awiasiýa hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak (hünärler: uçuş apparatlarynyň we hereketlendirijileriň tehniki ulanylyşy; howa gämileriniň awiasiýa we radioelektron enjamlarynyň tehniki ulanylyşy).

7. Gämi gurluşygynyň we suw ulaglarynyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gämi sürmeklik; gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy; gämi gurluşygy).

II. Bakalawr maksatnamasy:

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy).

2. Ýerüsti ulaglaryň tehnikasy we tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeler).

3. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy).

4. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk).

5. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ulag pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; logistika).

6. Aeronawigasiýa we awiasiýa hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak (taýýarlygyň ugurlary: howa hereketiniň dolandyrylyşy; howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak).

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Taýýarlygyň aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak ugruna okuwa girýänler uçujy-dispetçer we inžener-tehnik wezipelerinde işleýänler üçin niýetlenen Gollanmanyň düzgünlerine laýyklykda lukmançylyk barlagyndan geçýärler.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 4-i we 6-sy günleri;

 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 3-i, 5-i we 6-sy günleri;

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 9-y we 11-i günleri;

 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 8-i, 10-y we 11-i günleri;

 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 12-13-i, 15-i we 17-si günleri;

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 14-i, 16-sy we 17-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersler boýunça geçirilýär:

hünär: landşaft dizaýny — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

beýleki hünärler: matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Büzmeýin etraby, Senagat köçesi, 51, tel.: 39-26-47, 39-26-48, 39-26-57.

 

SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýiniň Büzmeýin şahamçasy; 

 • Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi; 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

 • Ak bugdaý etrap hassahanasy;

 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

 • Kaka etrap hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

 • Hazar şäher hassahanasy;

 • Gumdag şäher hassahanasy;

 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Gyzylarbat etrap hassahanasy;

 • Bereket etrap hassahanasy;

 • Magtymguly etrap hassahanasy;

 • Etrek etrap hassahanasy;

 • Esenguly etrap hassahanasy;

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

   RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

2 mekdep3-nji kiçi etrapçasy,   telefon: 1-38-91

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

mekdepAta-Köpek Mergen köçesi, 29, telefon: 7-35-80, 7-09-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Inženertehniki we ulag kommunikasiýalary instituty, Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51, telefon: 33–52–33, 39–26–47, 39–26–48.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Inženertehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Instituta jemi kabul edilmeli talyp sany

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2023-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

 

84

113

 

110

82

174

I. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

44

80

 

64

48

82

1

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary

 

13

9

 

18

16

27

2

Binagärlik

 

3

2

 

3

3

6

3

Elektrik we ýylylyk energetikasy

 

3

3

 

3

3

10

4

Tehnosfera howpsuzlygy we tebigaty abadanlaşdyryş

 

3

2

 

4

3

5

5

Ýerüsti ulaglaryň tehnikasy we tehnologiýalary

 

19

23

 

21

19

26

6

Aeronawigasiýa we awiasiýa hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak

 

3

4

 

5

4

8

7

Gämi gurluşygynyň we suw ulaglarynyň tehnikasy we tehnologiýalary

 

0

37

 

10

0

0

II. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

 

40

33

 

46

34

92

1

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (Gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy)

 

4

3

 

4

3

8

2

Ýerüsti ulaglaryň tehnikasy we tehnologiýalary (Ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeleri)

 

3

2

 

4

2

6

3

Maşyngurluşyk

 

2

2

 

4

3

7

4

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

 

13

11

 

13

11

29

5

Ykdysadyýet we dolandyryş

 

14

11

 

13

11

28

6

Aeronawigasiýa we awiasiýa hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak (Howa hereketiniň dolandyrylyşy; howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak).

 

4

4

 

8

4

14

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 18 Jul, 2023
@Rejep Harby kafedra içinde däl
Rejep 18 Jul, 2023
Admin salam!Institutda harby kafedra icindemi?
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Admin 15 Jul, 2021
@Tawus Binagärlik fakulteti Aşgabat şäherinden 16 adam alýar
Tawus 15 Jul, 2021
Salam admin. Binagärlik fakultetinin ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy hünärine Aşgabat şäherinden naçe adam alýarlarka?
Esile 14 Jul, 2021
Salam bir zady Duşinmedim. Aeronawigasiýa we awiasion hemde raketa kosmiki tehnikalarny ulanmak hunärlerinde haýsysy stýordessa hunäri haýyş soragyma jogap ýazaýyň maňa dym möhüm.
Admin 14 Jul, 2021
@Aygul Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetine Mary welaýatyndan: 19 talyp kabul edýär.
Aygul 14 Jul, 2021
Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetine Mary welaýatyndan näçe talyp kabul edýärkalar bilip beraýiñdä
Admin 14 Jul, 2021
@Begli howa okuwy tamamlaňsoň ýollanma berilýär.
Begli 14 Jul, 2021
Is bilen üpjin etmek müňkinçiligi barmy
Aya 13 Jul, 2021
@Esile menem gyzyklan styordessa sen haysy welayatdan admin jogap yazayyn
Arslan 13 Jul, 2021
Gurlusygyn tehnikasy we tehnologiyasy ugryny okasan name isde islap bolarka
Esile 12 Jul, 2021
Salam pragramma Gaty gowy sag boluň. Ýöne bir zady Duşinmedim. Aeronawigasiýa we awiasion hemde raketa kosmiki tehnikalarny ulanmak hunärlerinde haýsysy stýordessa hunäri haýyş soragyma jogap ýazaýyň maňa dym möhüm.
Muhammet Orazow 11 Jul, 2021
Marda haysy mekdepde gecirilyar
Enejan 27 May, 2021
Bu ugurlarda nirelerde islap bolyarka.
Oraz Türkmen 21 Dec, 2019
Merhaba ben türkiyede makine mühendisliği bölümü okudum, öncelikle bu web sayfasını tasarlamak kimin fikriyse çok güzel düşünmüş çok güzel olmuş eline aklına sağlık, benim size yazmağımın nedeni, sayfada yer alan maşyn gurluşuk injinerliği bölümüne ait kitaplarnızı inceledim ve kitapların eksik olduğunu ve var olan kitaplarında teknik bilgi konusunda eksikleri olduğu, ama yine yoktan iyi hazırlayanların ellerine sağlık, şimdi asıl konuya gelecegim, makine mühendisliği bölümü ile ilgili kitaplar ve teknik bilgiler konusunda size yardım etmek istiyorum kendi bildiklerimi yazıya dökerek, türkçe kaynakları ana dilim türkmenceye çerirmek istiyorum türkmenistanda okuyan makine mühendisliği bölümü ögrencilerinin faydalanmasını istiyorum..... Bana bu e-posta adresinden ulaşabilirsiniz: alimehmat899@gmail.com