Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

 1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy; awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy; ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary; demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy; inžener ulgamlary we torlary).
 2. Binagärlik (hünärler: ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy; landşaft dizaýny).
 3. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünär: elektrik üpjünçiligi).
 4. Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş (hünär: tehnosfera howpsuzlygy).
 5. Ýerüsti ulagyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobiller we awtomobil hojalygy; awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak; demir ýollaryň hereket edýän düzümi; demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak; portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy; ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeleri).
 6. Aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak (hünärler: howa hereketiniň dolandyrylyşy; uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy; howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak; howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak).
 7. Gämi gurluşygynyň we suw ulagynyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gämi sürmeklik; gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy; gämi gurluşygy).

II. Bakalawr maksatnamasy:

 1. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy).
 2. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary).
 3. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet we dolandyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; logistika (ulag pudagynda)).

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2022-nji ýylyň 11 — 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Taýýarlygyň aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak ugruna okuwa girýänler uçujy-dispetçer we inžener-tehnik wezipelerinde işleýänler üçin niýetlenen Gollanmanyň düzgünlerine laýyklykda lukmançylyk barlagyndan geçýärler.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

 • bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
 • bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
 • bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);
 • Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
 • soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;
 • işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
 • okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler, ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

 • pasportyny;
 • harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Mary welaýaty — iýul aýynyň 27-28-i, 29-y we 30-y günleri;
 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si we 3-i günleri;
 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-si we 8-i günleri;
 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 10-11-i,12-si we 13-i günleri;
 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy we 17-si günleri;
 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 19-y, 20-si we 21-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

hünär: landşaft dizaýny — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

beýleki taýýarlygyň ugurlary (hünärler) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51, tel.: 39-26-47, 39-26-48, 39-26-57.


SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 
 • Aşgabat şäher 1-nji saglyk öýi; 
 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;
 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;
 • Kaka etrap hassahanasy;
 • Tejen şäher hassahanasy;
 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

 

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;
 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;
 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;
 • Hazar şäher hassahanasy;
 • Gumdag şäher hassahanasy;
 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;
 • Serdar etrap hassahanasy;
 • Bereket etrap hassahanasy;
 • Magtymguly etrap hassahanasy;
 • Etrek etrap hassahanasy;
 • Esenguly etrap hassahanasy;

 

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;
 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;
 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;
 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;
 • Gurbansoltan eje adyndaky etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;
 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;
 • Türkmenabat şäheriniň 3-nji saglyk öýi;
 • Türkmenabat şäheriniň 4-nji saglyk öýi;
 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;
 • Kerki etrap hassahanasy;
 • Dänew etrap hassahanasy;

 

Mary welaýaty

 • Mary şäher 1-nji saglyk öýi;
 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;
 • Ýolöten etrap hassahanasy;
 • Sakarçäge etrap hassahanasy;
 • Tagtabazar etrap hassahanasy;
 • Mary etrap hassahanasy;
 • Wekilbazar etrap hassahanasy;
 • Murgap etrap hassahanasy;
 • Türkmengala etrap hassahanasy;
 • Garagum etrap hassahanasy;

   RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№15 mekdepGurbansoltan eje şaýoly, tel.: 7-91-86

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

2 mekdep3-nji kiçi etrapçasy,   telefon: 1-38-91

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

mekdepAta-Köpek Mergen köçesi, 29, telefon: 7-35-80, 7-09-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Inženertehniki we ulag kommunikasiýalary instituty, Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51, telefon: 33–52–33, 39–26–47, 39–26–48.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2022-nji ýylyň 11-24-nji  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA GEÇIŞ TERTIBI

Balkan welaýaty

Balkanabat şäheriniň 21-nji orta mekdebi (15-17-nji awgust)

Daşoguz welaýaty

Daşoguz şäheriniň 7-nji orta mekdebi (19-21-nji awgust)

Lebap welaýaty

Türkmenabat şäheriniň 29-njy orta mekdebi (1-3-nji awgust)

Mary welaýaty

Mary şäheriniň 25-njy orta mekdebi (27-30-njy iýul)

Ahal welaýaty 

Gämi obasyndaky 28-nji orta mekdebi (5-8-nji awgust)

Aşgabat şäheri

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty (10-13-nji awgust)

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Admin 15 Jul, 2021
@Tawus Binagärlik fakulteti Aşgabat şäherinden 16 adam alýar
Tawus 15 Jul, 2021
Salam admin. Binagärlik fakultetinin ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy hünärine Aşgabat şäherinden naçe adam alýarlarka?
Esile 14 Jul, 2021
Salam bir zady Duşinmedim. Aeronawigasiýa we awiasion hemde raketa kosmiki tehnikalarny ulanmak hunärlerinde haýsysy stýordessa hunäri haýyş soragyma jogap ýazaýyň maňa dym möhüm.
Admin 14 Jul, 2021
@Aygul Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetine Mary welaýatyndan: 19 talyp kabul edýär.
Aygul 14 Jul, 2021
Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetine Mary welaýatyndan näçe talyp kabul edýärkalar bilip beraýiñdä
Admin 14 Jul, 2021
@Begli howa okuwy tamamlaňsoň ýollanma berilýär.
Begli 14 Jul, 2021
Is bilen üpjin etmek müňkinçiligi barmy
Aya 13 Jul, 2021
@Esile menem gyzyklan styordessa sen haysy welayatdan admin jogap yazayyn
Arslan 13 Jul, 2021
Gurlusygyn tehnikasy we tehnologiyasy ugryny okasan name isde islap bolarka
Esile 12 Jul, 2021
Salam pragramma Gaty gowy sag boluň. Ýöne bir zady Duşinmedim. Aeronawigasiýa we awiasion hemde raketa kosmiki tehnikalarny ulanmak hunärlerinde haýsysy stýordessa hunäri haýyş soragyma jogap ýazaýyň maňa dym möhüm.
Admin 12 Jul, 2021
@Muhammet Orazow dokument tabşyrylanda eliňe list berilýä, şonda gelmeli wagty, soňam haýsy mekdepde egzamen tabşyrylýandygy ýazylýar. Haýsy mekdepde dokument tabşyrylýalygy ýokarda ýazylan.
Muhammet Orazow 11 Jul, 2021
Marda haysy mekdepde gecirilyar
Enejan 27 May, 2021
Bu ugurlarda nirelerde islap bolyarka.
Oraz Türkmen 21 Dec, 2019
Merhaba ben türkiyede makine mühendisliği bölümü okudum, öncelikle bu web sayfasını tasarlamak kimin fikriyse çok güzel düşünmüş çok güzel olmuş eline aklına sağlık, benim size yazmağımın nedeni, sayfada yer alan maşyn gurluşuk injinerliği bölümüne ait kitaplarnızı inceledim ve kitapların eksik olduğunu ve var olan kitaplarında teknik bilgi konusunda eksikleri olduğu, ama yine yoktan iyi hazırlayanların ellerine sağlık, şimdi asıl konuya gelecegim, makine mühendisliği bölümü ile ilgili kitaplar ve teknik bilgiler konusunda size yardım etmek istiyorum kendi bildiklerimi yazıya dökerek, türkçe kaynakları ana dilim türkmenceye çerirmek istiyorum türkmenistanda okuyan makine mühendisliği bölümü ögrencilerinin faydalanmasını istiyorum..... Bana bu e-posta adresinden ulaşabilirsiniz: alimehmat899@gmail.com