Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Matematika we mehanika (taýýarlygyň ugry: amaly matematika we informatika (inženerler üçin matematika).

2. Biologiýa ylymlary (taýýarlygyň ugurlary: öýjük we molekulýar biologiýa; genetika we bioinžiniring; mikrobiologiýa).

3. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugurlary: himiýa tehnologiýasy; himiki inžiniring).

4. Senagat ekologiýasy we biotehnologiýalar (taýýarlygyň ugry: biotehnologiýa).

5. Materiallaryň tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: materiallary öwrenmek we täze materiallaryň tehnologiýasy).

6. Nanotehnologiýalar we nanomateriallar (taýýarlygyň ugry: nanomateriallar).

7. Ýeri öwreniş ylymlary (taýýarlygyň ugurlary: ekologiýa we tebigatdan peýdalanmak; kartografiýa we geoinformatika).

8. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: informatika we hasaplaýyş tehnikasy; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk; mobil we tor inžiniringi; animasiýa we grafiki dizaýny; emeli aň we ekspert ulgamlary; maglumatlary goramagyň tehniki serişdeleri; sanly ykdysadyýetiň tehnologiýalary).

9. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugurlary: awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak; mehatronika we robot tehnikasy).

10. Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary (taýýarlygyň ugry: elektronika we nanoelektronika).

11. Fotonika, abzalgurluşyk, optiki we biotehniki ulgamlar we tehnologiýalar (taýýarlygyň ugry: biolukmançylyk elektronikasy).

12. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: işgärleri dolandyrmak; innowasion ykdysadyýet; tehnologiýa işewürligi; innowasion menejment we halkara işewürligi).

13. Fiziki-tehniki ylymlar we tehnologiýalar (taýýarlygyň ugry: häzirkizaman tehnologiýalaryň fizikasy).

14. Dil bilimi we edebiýaty öwreniş (taýýarlygyň ugurlary: filologiýa (tehniki iňlis dili we ýapon dili); kompýuter lingwistikasy).

Uniwersitetde okuwlar iňlis we ýapon dillerinde geçirilýär.

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Okuwyň dowamlylygy 5 ýyla (1 ýyl — iňlis we ýapon dilleri boýunça dil taýýarlygy, 4 ýyl — bakalawr maksatnamasy boýunça okuw) deňdir.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i günleri;

 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 3-i, 4-i we 5-i günleri;

 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 4-i, 5-i we 6-sy günleri;

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 6-sy we 7-si günleri;

 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 7-si we 8-i günleri;

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we 9-y günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

taýýarlygyň ugurlary: himiýa tehnologiýasy; himiki inžiniring; materiallary öwrenmek we täze materiallaryň tehnologiýasy; nanomateriallar — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: öýjük we molekulýar biologiýa; genetika we bioinžiniring; mikrobiologiýa; biotehnologiýa; ekologiýa we tebigatdan peýdalanmak — biologiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

taýýarlygyň ugurlary: häzirkizaman tehnologiýalarynyň fizikasy; awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak; mehatronika we robot tehnikasy; elektronika we nanoelektronika; sanly ykdysadyýetiň tehnologiýalary; maglumatlary goramagyň tehniki serişdeleri — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: amaly matematika we informatika (inženerler üçin matematika); informatika we hasaplaýyş tehnikasy; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk; mobil we tor inžiniringi; animasiýa we grafiki dizaýny; emeli aň we ekspert ulgamlary; kartografiýa we geoinformatika; innowasion ykdysadyýet; tehnologiýa işewürligi; işgärleri dolandyrmak; innowasion menejment we halkara işewürligi — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugry: biolukmançylyk elektronikasy — fizika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: filologiýa (tehniki iňlis dili we ýapon dili); kompýuter lingwistikasy — iňlis dili, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan «Bilim hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., Köşi köçesi, 100, tel.: 39-16-67.

 

SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýiniň Büzmeýin şahamçasy; 

 • Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi; 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

 • Ak bugdaý etrap hassahanasy;

 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

 • Kaka etrap hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

 • Hazar şäher hassahanasy;

 • Gumdag şäher hassahanasy;

 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Gyzylarbat etrap hassahanasy;

 • Bereket etrap hassahanasy;

 • Magtymguly etrap hassahanasy;

 • Etrek etrap hassahanasy;

 • Esenguly etrap hassahanasy;

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

   RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

28 mekdepNowruz şäherçesi, 18/1-nji jaý, telefon: 2-66-92

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№29 mekdep, Bahar kiçi etrapçasy,  telefon: 2-01-84, 2-27-62

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

Ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiAşgabat şaýoly 62,  telefon1-80-01, 1-80-02

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

1 mekdepKeýmir kör köçesi1, telefon: 3-62-14

Aşgabat şäheri (80012)

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inženertehnologiýalar uniwersiteti,  Köşi köçesi, 100, telefon: 39-16-67.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inženertehnologiýalar uniwersiteti

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 19 Jul, 2021
@Altynaý maglumat alyp bilsek hökman goýlar
Altynaý 19 Jul, 2021
Turkmenistan boyunca Oguzhan su yyl nace talyp kabul etyarka? Maglumat goyayyñ..
Admin 17 Jul, 2021
@Pirmuhammedowa Ýok gulluk borjy içinde däl
Pirmuhammedowa 17 Jul, 2021
Oguzhanda gulkuk icindemi?
Bahar 17 Jul, 2021
Dokument tabsyrmak ucin Gurban bayramyndada barsan bolyarmyka ya islanokmy?
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Maksat Berdiýew 15 Jul, 2021
@admin.Size uly sag bolsun su prog. Isjeñliññiz ucin.Oguz hana nace talyp alynmalydygy barada we su wagt nacesi dokument tabsyranlygy barada maglumat tapsanyz goymagynyzy hayys etyan!
Balkan 15 Jul, 2021
Üstünlik hemmäñize
Pamuk 14 Jul, 2021
Salam,inlis yapon filologiya fakulteti bn kompyuter lingwistikasy bir fakultetmi diplomyny name diyip berya hayysh maglumat berayin ish tejribesi bolan
Admin 14 Jul, 2021
@maral swobodny barsaň bolýar.
maral 14 Jul, 2021
salam dokument tabsyrmana nahili egin esik geymeli gyzyl koynek iki orum saç bilenmi? yada swobodnomy
Hally 14 Jul, 2021
Filologiya ugruna tabsyryp girsen mugallym bolup bilermikan, kompyuter lingwistikasy ugruna girip tamamlanson kim bolup bilersin we bu ugurlara kop adam giryamika?
Ayhan 14 Jul, 2021
Hemma ustunlik Ildeslerim ozim bilen birlikde
Nurana 14 Jul, 2021
Haysy fakultedi okasan pedagok diyen yazgyny diploma basyalar
Kerki 14 Jul, 2021
Admin dashoguzdan nace talyp kabul edyaka
Kerim 14 Jul, 2021
Shu yyl haysy haysy taze achylan ugurlar bar?
Admin 14 Jul, 2021
@Ýunus Maglumat tapsak hökman goýars
Ýunus 14 Jul, 2021
Mary welayatdan hazirki zaman fizikasy ugruna nace adam alyar Maglumat bar balsa hayys goyberayin. Hemmãnize ustunlik!
Shiri 14 Jul, 2021
Men ozum oguzhanda okayan...bizin okuwymy okan... Kompyuteri programanlamany... Kotlamany...robot yasamany....taze tehnologiya degishli hemme zady...we inslis dili we yapon dilini owrenip bilyan eger howesin bolsa...
Admin 14 Jul, 2021
@Gulruh, ýok uly okuwdan ýykylsaň ýene uly okuwa şol ýyl tabşyryp bolonok, sebäbi dokumentleri kabul etmek ýapylýa, ýöne käbir hünärmen mekdeplere tabşyryp bolýa, dokumentleri tabşyryp ýetişseň