Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY

2024/2025-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

I. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

I. Bilim we pedagogika (mugallymçylyk) ylymlary (taýýarlygyň ugurl ary: pedagogika bilimi (iňlis dili); pedagogika bilimi (nemes we iňlis dille-ri); pedagogika bilimi (fransuz we iňlis dilleri); pedagogika bilimi (rus dili we edebiýaty).

II. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Bilim we pedagogika (mugal lymçy lyk) ylym l a-ry (taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (iňlis dili); pedagogika bilimi (nemes we iňlis dille-ri); pedagogika bilimi (fransuz we iňlis dille-ri); pedagogika bilimi (rus dili we edebiýaty); pedagogika bilimi (ispan we iňlis dilleri); pe-dagogika bilimi (italýan we iňlis dilleri); peda-gogika bilimi (arap dili, türkmen dili we ede-biýaty); pedagogika bilimi (pars dili, türkmen dili we edebiýaty); pedagogika bilimi (türk dili, türkmen dili we edebiýaty); pedagogika bilimi (hytaý dili, türkmen dili we edebiýaty); peda-gogika bilimi (ýapon dili, türkmen dili we ede-biýaty); pedagogika bilimi (koreý dili, türkmen dili we edebiýaty); pedagogika bilimi (hindi dili, türkmen dili we edebiýaty); pedagogika bilimi (türkmen dili we edebiýaty).

2. Dil bilimi we edebiýaty öwreniş (taýýarlygyň ugurlary: terjime we terjimeçilik işi (iňlis dili); terjime we terjimeçilik işi (rus dili).

Instituta umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde (Aşgabat we Arkadag şä-herleri boýunça) 2024-nji ýylyň 15 — 28-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazyl an arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we der-man senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
— soňky okan ýerinden (iş l än ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tas-syklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçyla-rynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňiji l eri, halkara bäsle-şikl ere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa-rynyň agza l ary şol ýagdaýl ary tassykl aýan degiş l i resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezi l en resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazy lyş şa-hadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil l ikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýan-dygyny tassyklaýan beýleki resminama l ary gör-kezip biler.

Nädogry berl en maglumatl ar we galp resmi iş kagyz l ary üçin da l aşgär şahsy jogapkärçi l ik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek

institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletler-de geçirilýär:

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 1-i we 2-si günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 3-4-i, 5-i we 6-sy günleri;

Aşgabat we Arkadag şäherleri — awgust aýy-nyň 7-8-i, 9-y we 10-y günleri;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we 14-i günleri;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 15-16-sy, 17-si we 18-i günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 19-y, 20-si we 21-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (nemes we iňlis dilleri; fransuz we iňlis dilleri; arap dili, türkmen dili we edebiýaty; pars dili, türkmen dili we edebiýaty; hytaý dili, türkmen dili we edebiýaty) — saýlap alan ug-runyň dili ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (iňlis dili; ispan we iňlis dilleri; italýan we iňlis dil-leri; ýapon dili, türkmen dili we edebiýaty; koreý dili, türkmen dili we edebiýaty; türk dili, türkmen dili we edebiýaty; hindi dili, türkmen dili we edebiýaty); terjime we terji-meçilik işi (iňlis dili) — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugry: pedagogika bi l imi (türkmen dili we edebiýaty) — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

taýýarlygyň ugurlary: pedagogika bilimi (rus dili we edebiýaty); terjime we terj imeçilik işi (rus dili) — rus dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdep l eriniň okuw maksatna-malarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçilýän derslerden başga ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döw-let dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synag laryndan üstünlikli geçen ýagda-ýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edil-mek üçin artykmaç hukukdan «Bilim ha-kynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärl er peýdalanýarlar.

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň salgysy:

Aşgabat ş., Aba Annaýew köçesi, 47, tel.: 34-67-17.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Ay 18 Feb, 2022
Inlis dilla girsen 2 nji kursda dasary yurt dilli girizilya olam rus dilli girizilya
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Admin 15 Jul, 2021
@serdar dokument tabşyraňda eliňe list berýäler, şonda ýazylýar.
serdar 15 Jul, 2021
Egzamen dokument tabsyran yerinde bolyarmy
Admin 15 Jul, 2021
@Şatlyk howa gerek
Şatlyk 15 Jul, 2021
Harby gulluga gitmedik bolsaň harby wekillikden hat gerekmi
Serdar 15 Jul, 2021
Egzamenler nirde bolyarka
Admin 15 Jul, 2021
@Гульзада Maglumat alyp bilsek hökman goýlar.
Гульзада 15 Jul, 2021
Nace adamyn tabsyranyny bizinkide hacan gorup bolyaka
Shasenem 14 Jul, 2021
Inlis dilinden dashary dil saylananda 2 nji kursda saylanyamyka?
Suleyman 12 Jul, 2021
Italian dili we inlis dilleri fakulteti toleglimi(kontract)
Arzuw 12 Jul, 2021
Saglygy goraýyş barlaglaryny geçilmeli hassahanalara öten ýylky yaly etraplar bölünenmika?
Admin 12 Jul, 2021
@dowlet hemmesi tölegli däl, býutjet esasynda diýip ýazylgy hünärler stipendiýaly
dowlet 12 Jul, 2021
Hemme ugurlar tolegli esasyndamyka?
Ayjeren 12 Jul, 2021
@rahmanTach bizem dusunemzok sona on inlis dili okatmagyn usulyyeti diyip gityadi pedagogiki bilim dalde
RahmanTach 11 Jul, 2021
Pedagogiki bilim bolanda name bolyaka Bakalawr bolanda nace yyl okalya Institutda biram Bakalawr bolanda name bolya dusunemokda sona
Gozel 10 Jul, 2021
atistat häsiyetnamaň kopiyasy we pasport kopiya hem gerek eken
Suleyman 25 Apr, 2021
Sen gecdinmi @Han
Han 11 Jul, 2020
8 däl 12 surat gerek eken, ýaşaýan ýeriňden sprawka gerek eken, işlemeýänligiň barada sprawka gerek eken, ene ataň pasport nusgasy gerek eken