Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI

2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:


1. Hukuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).

2. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty).

3. Sosiologiýa we durmuş işi (taýýarlygyň ugry: sosiologiýa).

4. Filosofiýa, etika we dini öwreniş (taýýarlygyň ugry: filosofiýa).

5. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika).

6. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýet; halkara menejment; halkara maliýe; ätiýaçlandyryş işi; halkara täjirçilik).

7. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: kompýuter tehnologiýasy; kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary).

Uniwersitetde okuwlar iňlis dilinde geçirilýär.

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2023-nji ýylyň 17 — 30-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri,‚ halkara bäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

 • Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 4-i we 6-sy günleri;

 • Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 3-4-i, 5-i we 7-si günleri;

 • Ahal welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 8-i we 10-y günleri;

 • Mary welaýaty — awgust aýynyň 8-9-y, 11-i we 12-si günleri;

 • Balkan welaýaty — awgust aýynyň 11-i, 13-i we 15-i günleri;

 • Lebap welaýaty — awgust aýynyň 13-14-i, 16-sy we 17- si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

taýýarlygyň ugurlary: filosofiýa; sosiologiýa; halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy; halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty — iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

taýýarlygyň ugry: žurnalistika — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýet; halkara menejment; halkara maliýe; ätiýaçlandyryş işi; halkara täjirçilik; kompýuter tehnologiýasy; kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet ýa-da iňlis dillerinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw işini geçirmek üçin ýeterlik derejede iňlis dilini bilşini barlamak maksady bilen test tabşyrýarlar.

Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylyna kabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy okuwyny goşmaça geçýärler, okuwlaryň jemleri boýunça oňyn bahanyň alynmagy olara saýlap alan taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji okuw ýylynda okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň salgysy: Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp)

SAGLYGY GORAÝYŞ BARLAGLARY ŞU AŞAKDAKY SAGLYK ÖÝLERINDE GEÇMELI:

(Saglyk öýleriniň doly salgysy we telefon belgisi üçin şu ýerik basyň)

Aşgabat şäheri

 • Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 6-njy saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 15-nji saglyk öýi; 

 • Aşgabat şäher 12-nji saglyk öýiniň Büzmeýin şahamçasy; 

 • Aşgabat şäher 16-njy saglyk öýi; 

Ahal welaýaty

 • Aşgabat şäher 9-njy saglyk öýi;

 • Ak bugdaý etrap hassahanasy;

 • Gökdepe etrap köpugurly hassahana;

 • Kaka etrap hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasy;

 • Tejen şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş we maslahat beriş bölümi;

Balkan welaýaty

 • Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi;

 • Balkanabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenbaşy şäher saglyk öýi;

 • Hazar şäher hassahanasy;

 • Gumdag şäher hassahanasy;

 • Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Gyzylarbat etrap hassahanasy;

 • Bereket etrap hassahanasy;

 • Magtymguly etrap hassahanasy;

 • Etrek etrap hassahanasy;

 • Esenguly etrap hassahanasy;

Daşoguz welaýaty

 • Daşoguz şäher 1-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Daşoguz şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Köneürgenç etrap hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

 • Saparmyrat Türkmenbaşy etrap hassahanasy;

 • Akdepe etrabynyň Andalyp şäher hassahanasynyň keseli anyklaýyş bölümi;

Lebap welaýaty

 • Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi;

 • Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi;

 • Dänew etrap hassahanasy;

 • Kerki etrap hassahanasy;

 • Köýtendag etrap hassahanasy;

Mary welaýaty

 • Mary şäher 2-nji saglyk öýi;

 • Mary şäher 3-nji saglyk öýi;

 • Baýramaly şäher saglyk öýi;

 • Ýolöten etrap hassahanasy;

 • Sakarçäge etrap hassahanasy;

 • Tagtabazar etrap hassahanasy;

 • Mary etrap hassahanasy;

 • Wekilbazar etrap hassahanasy;

 • Murgap etrap hassahanasy;

 • Türkmengala etrap hassahanasy;

 • Garagum etrap hassahanasy;

 RESMI IŞ KAGYZLARYNYŇ KABUL EDILÝÄN ÝERLERIŇ SALGYLARY:

Balkan welaýaty (Balkanabat şäheri, 800222)

№23 mekdep

Daşoguz welaýaty (Daşoguz şäheri, 800322)

7 mekdepOguzhan köçesi, 46-njy jaý, telefon: 7-40-78

Lebap welaýaty (Türkmenabat şäheri, 800422)

№15 mekdepS.Nyýazow şaýoly, 129-njy jaý,  telefon: 6-07-80

Mary welaýaty (Mary şäheri, 800522)

№16 mekdep, Türkmenistan köçesi, 22, telefon: 7-20-28, 7-20-35

Ahal welaýaty (Änew şäheri, 800137)

27 mekdepAzatlyk köçesi, 36, telefon: 4-52-95

Aşgabat şäheri (80012)

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti, Aşgabat ş., 1958-nji (Andalyp) köçe, 169, tel.: 39-85-62, 39-85-25.

Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek: 2023-nji ýylyň 17-30-njy  iýuly aralygynda (dynç günsiz8:00-dan 18:00-a çenli. Arakesme 13:00-dan 14:00-a çenli.

Egzameniň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

Uniwersitete jemi kabul edilmeli talyp sany:

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2023-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

452

63

44

51

63

61

170

I. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

I. Hukuk işi ugry:

1

Halkara jemagat hukugy

29

5

1

2

3

4

14

2

Halkara hususy hukugy

29

5

2

2

2

4

14

II. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş ugry:

1

Halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty

34

6

3

3

4

4

14

III. Sosiologiýa we durmuş işi ugry:

1

Sosiologiýa

14

2

2

2

2

2

4

IV. Filosofiýa, etika we dini öwreniş ugry:

1

Filosofiýa

14

2

2

2

2

2

4

V. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi ugry:

1

Žurnalistika

20

3

2

2

3

3

7

VI. Ykdysadyýet we dolandyryş ugry:

1

Halkara ykdysadyýet

55

7

5

4

7

7

25

2

Halkara menejment

38

4

4

4

5

5

16

3

Halkara maliýe

43

5

4

5

5

6

18

4

Ätiýaçlandyryş işi

21

3

3

3

3

3

6

5

Halkara täjirçilik

40

5

4

5

6

5

15

VII. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy ugry:

1

Kompýuter tehnologiýasy

34

4

4

5

7

4

10

2

Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi

41

6

4

6

7

6

12

3

Maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary

40

6

4

6

7

6

11


Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 18 Jul, 2023
@ Rabilla Ashgabatda yokary okuw jayynyn ozunde bolar.
Rabilla 18 Jul, 2023
Synaglar Ashgabatda bolyamy yada welayatlarda?
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Altynay 14 Jul, 2021
Salam,hemme institutlarda nace Adam alya nace tabsyrandygyny goyayynda
Ayna 12 Jul, 2021
Turkmenabatda haysy mekdepde dokumentleri kabul edyarler ? Egzamen nirede gecirilyar ?
Maysa 11 Jul, 2021
Nace adam san alyanynam yazsanyz has hem gowy bolardy...
zuleyha 10 Jul, 2021
bu ýyl egzaminlar nirede bolyarka? Her kimiň ýaşaýan welaýatyndamy?
Mahri Kerimova 22 Apr, 2021
Salam.Bu yyl egzaminlar nirede bolar?her welayatyn ozundemi yogsam dine Ashgabat saherindemi?
Näzli 16 Jul, 2019
Salam! Oz yokary okuwy gutaran ugrundan iki yyl tejriban bolmalymy?