Halkara gatnaşyklary instituty

Halkara gatnaşyklary instituty

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Çeşme: Türkmenistan gazeti
Tags: -

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2024/2025-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Syýasy ylymlar we sebiti öwreniş (hünär: hal-kara gatnaşyklary we diplomatiýa).

2. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglu-mat-kitaphana işi (hünär: halkara žurnalistikasy).

II. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Hukuk işi (hünär: halkara hukugy).

2. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: halkara ykdysady gatnaşyklar).

III. Bakalawr maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Syýasy ylym l ar we sebiti öwreniş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary).

2. Hukuk işi (taýýarlygyň ugry: halkara hukugy).

3. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: halkara ykdysadyýet).

4. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we mag-lumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: syýasy kom-munikasiýa we internet žurnalistikasy).

Instituta umumy orta bi l imden pes bolmadyk bin-ýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik Türkme-nistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri bo-ýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde (Aşgabat we Arkadag şäherleri boýunça) 2024-nji ýylyň 15-28-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgada-ky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyk-lanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylary-nyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşik-lere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi-namanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir-ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakda-kylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şaha-datnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekil-likden güwähatyny.
Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandy-gyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýy-nyň 1-i we 2-si günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-si we3- i günleri.

Mary welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i günleri;

Balkan we l aýaty — awgust aýynyň 3-i, 4-i we 5-i günleri;

Aşgabat we Arkadag şäherl eri — awgust aýynyň 4- 5-i, 6-sy we 7-si günleri;

Ahal we l aýaty — awgust aýynyň 6-sy, 7-si we 8-i gün l eri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

hünärl er we taýýarlygyň ugurlary: halkara gat-naşyklary we diplomatiýa; halkara gatnaşyk-lary; halkara hukugy — iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty;

hünär we taýýarlygyň ugry: halkara ykdysady gatnaşyklar; halkara ykdysadyýet — iň l is dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

hünär we taýýarlygyň ugry: halkara žurnalisti-kasy; syýasy kommunikasiýa we internet žur-nalistikasy — iňlis dili, türkmen di l i we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkme-nistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalary-nyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçilýän derslerden başga ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet di-linde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýyn-da, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan «Bilim hakynda» Türk-menistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kes-gitlenen düzgünlere laýyk gelýän dalaşgärler peý-dalanýarlar.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 25; tel.: 22-68-50.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 15 Jul, 2021
Soraglara jogap berilmegi hem-de has giňişleýin maglumatlar üçin Play marketdan Kitaphana programma 5 ýyldyz goýmagy we Kitaphana programmany Imo arkaly istoriýaňyzda dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirki wagtda programmany we websaýty ulanýan gaty az, Sorag berýän hem şo bir adamlar, Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.
Shatlyk 14 Jul, 2021
Mümkin bolsa ykdysadyyet fakuleteti welayatdan nace adam alyaka
Derkar 20 Nov, 2019
Sag boluň örän möhüm maglumat boldy