11 Himiýa Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,33 MB
Tags: Mekdep

Döwlet umumybilim edaralarynda 2022-2023-nji okuw ýylynda  tebigy bilimleri ugry boýunça  himiýa dersinden jemleýji döwlet synagyny geçirmek üçin  soragnamalar

 

                                                      1-nji soragnama

1. Himiki analiz we onuň wezipeleri. Hil we mukdar analizi.

2. Aldegidler.  Gurluşy, atlandyrylyşy , alnyşy,  fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

                                                      2-nji soragnama

1. Himiki baglanyşyklaryň görnüşleri. Ion, wodorod we kowalent baglanyşyklary.

2. Sellýuloza, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri. Türkmenistanda kagyzyň öndürilişi. Kagyz we sellýuloza öndürýän kärhana.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

                                                          3-nji soragnama

1. Gomogen we geterogen sistemalarda reaksiýalaryň   tizligi . Reaksiýalaryň  tizliklerine täsir edýän şertler.

2. Alkadiýenler , gurluşy we atlandyrylyşy. Alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

4-nji soragnama

1.Ýadro reaksiýalary barada umumy  düşünjeler. α, β we  γ – şöhlelenmeler.

2. Karbon kislotalary. Olaryň toparlary. Bir esasly doýan karbon kislotalarynyň häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

5-nji soragnama

1. Garaşsyzlyk  ýyllary içinde Türkmenistanyň himiýa senagatynyň ösüşi. Himiýanyň durmuşda, senagatda we oba hojalygynda orny we ähmiýeti.

2. Ion çalyşma reaksiýalary.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

6-njy soragnama

1. Erginler. Ereýjilik. Kolloid erginler. Dispers sistemalar.

2. Tebigy   gaz, düzümi , häsiýetleri. Türkmenistanda gaz senagatynyň ösüşi.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

 

7-nji soragnama

1. Metallaryň periodik sistemada ýerleşişi , gurluşy, tebigatda tapylyşy we alnyşynyň umumy usullary.

2. Saharoza. Molekulasynyň gurluşy. Tebigatda tapylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri. “Maryşeker”kärhanasy.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

8-nji soragnama

1. Walentlilik. Atomlaryň walent mümkinçilikleri.

2. Aldegidler.  Gurluşy we atlandyrylyşy. Alnyşy,  fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

9-njy soragnama

1. Suwuň elektroliktik dissosasiýasy. Wodorod görkezijisi (pH). Indikatorlar.

2. Köp atomly spirtler, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

10-njy soragnama

1. Himiýa dersi. Maddalar. Arassa maddalar  we garyndylar. Himiýanyň adamzat durmuşynda , oba hojalygynda we senagatdaky  orny.

2. Fenol: gurluşy, alnyşy, häsiýetleri. Daşky gurşawy goramak.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

11-nji soragnama

1. Himiki baglanyşyklaryň görnüşleri. Kowalent baglanyşygy.

2. Aromatik  uglewodorodlar. Benzol. Gurluşy, alnyşy, häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

12-nji soragnama

1. Atomyň gurluşy. Atomda elektronlaryň hereketi. Elektron  bulutlar. Kwant sanlary barada düşünje.

2. Bir atomly doýan spirtler. Gurluşy we atlandyrylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

13-nji soragnama

1. Duzlaryň gidrolizi.

2. Alkanlar:  gurluşy, atlandyrylyşy , alnyşy,  fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

14-nji soragnama

1. Metal dälleriň oksidleri. Himiki häsiýetleri. Kislorodly kislotalar.

2. Geterohalkaly birleşmeleriň umumy  häsiýetnamasy.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

15-nji soragnama

1. Suwuň talhlygy we ony aýyrmagyň usullary. Arçabil agyz suw kärhanasy.

2. Halkaly parafinler:  gurluşy, atlandyrylyşy , alnyşy,  fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

16-njy soragnama

1. Uly  we kiçi periodlaryň elementleriniň  atomlarynyň elektron gabyklarynyň gurluşy.

2. Daş kömrüň kokslanmagy we onuň önümleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

17-nji soragnama

1. D.I. Mendeleýew tarapyndan açylan himiki elementleriň  periodik kanuny we periodik sistemasy.

2. Organiki däl we organiki himiýada kataliz. Öwrülişikli we öwrülişiksiz himiki  reaksiýalar.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

18-nji soragnama

1. Metallaryň oksidleri we gidroksidleri, olaryň häsiýetleri.

2. Sintetiki süýümler.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

19-njy soragnama

1. Himiki reaksiýalaryň toparlary. Termohimiki we okislenme-gaýtarylma reaksiýalary.

2. Ýokary molekulýar birleşmeleriň  himiýasy barada umumy  düşünjeler. Polimerler.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

20-nji soragnama

1. Kompleks birleşmeleriň umumy häsiýetnamasy.

2. Beloklar, düzümi , gurluşy. Fiziki we himiki  häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

21-nji soragnama

1. Silikat senagaty. Aýna önümçiligi. Keramika önümçiligi. Sementiň öndürilişi. Keletedäki sement  kärhanasy.

2. Aminler . Gurluşy, atlandyrylyşy , fiziki we himiki häsiýetleri. Anilin.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

22-nji soragnama

1. Kislotalar:toparlara bölünişi, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

2. Çylşyrymly efirler.  Olaryň gurluşy, atlandyrylyşy, fiziki häsiýetleri, himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

23-nji soragnama

1. Elektrolitik  dissosiasiýa. Elektrolitler we elektrolit däller. Elektrolitik dissosiasiýa derejesi.

2.Tebigy kauçuk.Molekulasynyň gurluşy. Tebigatda tapylyşy. Fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

24-nji soragnama

1. Metal dälleriň umumy häsiýetnamasy. Metal dälleriň okislendiriji-gaýtaryjy häsiýetleri.

2. Uglewodlar. Uglewodlaryň toparlara bölünişi. Glýukoza. Molekulasynyň gurluşy, himiki häsiýetleri .

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

25-nji soragnama

1. Oksidler:toparlara bölünişi, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

2. Alkinler, izomeriýasy, atlandyrylyşy, gurluşy, alnyşy, fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

26-njy soragnama

1. Himiki deňagramlylyk. Himiki deňagramlylygyň süýşmegine täsir edýän şertler.        Le-Şatelýeniň düzgüni.

2.Ýaglar, gurluşy, fiziki we himiki häsiýetleri. Tebigatda ýaglaryň ähmiýeti.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

27-nji soragnama

1. Dökünleriň umumy häsiýetnamasy. Dökünleriň toparlary. Dökünleri  ulanmagyň  kadalary.

2. Sintetiki kauçuklar. Olaryň alnyş usullary.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

28-nji soragnama

1. Kristal gözenekler we olaryň görnüşleri.

2. Nebit,  düzümi,  häsiýetler.  Nebitiň  gaýtadan işlenilişi. Garaşsyzlyk  ýyllary içinde    Türkmenistanda nebiti gaýtadan işleýän senagatyň ösüşi.

 3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

29-njy soragnama

1. Dissosiasiýa derejesi. Güýçli we gowşak elektrolitler.

2. Krahmal, Molekulasynyň gurluşy, tebigatda tapylyşy,fiziki we himiki häsiýetleri, ulanylyşy.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

30-njy soragnama

1. Elektroliz.  Elektroliz barada düşünje. Anodda we katodda bolup geçýän himiki  öwrülmeler.

2. Alkenler:  gurluşy, atlandyrylyşy , alnyşy,  fiziki we himiki häsiýetleri.

3. Hasaplama ýa-da  tejribeli  mesele.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň