11 Jemgyýeti öwreniş Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,32 MB
Çeşme: Mugallymlar gazeti 11.04.2022
Tags: Mekdep

⤓ Ýükle .docx

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda jemgyýeti öwreniş dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

1-nji soragnama

1. Jemgyýet düşünjesi.
2. Jemgyýetçilik durmuşynyň esasy sferalary.

2-nji soragnama

1. Jemgyýetleriň taryhy görnüşleri.
2. Hukuk düzgünleri.

3-nji soragnama

1. Jemgyýeti öwreniş dersi we ony öwrenmegiň ähmiýeti.
2. Şahsyýet.

4-nji soragnama

1. Adamyň iş hereketleri.
2. Häzirki zaman jemgyýetiň ahlak gymmatlyklary.

5-nji soragnama

1. Akyl ýetirişiň görnüşleri.
2. Türkmenistanda raýat jemgyýetini kemala getirmek.

6-njy soragnama

1. Adamyň dünýä we özüne akyl ýetirişi.
2. Döwletiň maýyplar we ýetimler baradaky aladasy.

7-nji soragnama

1. Medeniýet düşünjesi.
2. Döwleti dolandyrmagyň görnüşleri.

8-nji soragnama

1. Döwlet býujeti.
2. Türkmenistanda hukuk döwletiniň aýratynlyklary.

9-njy soragnama

1. Hukuk bozulmalary we ýuridiki jogapkärçilik.
2. Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy.

10-njy soragnama

1. Jemgyýetiň ruhy durmuşy.
2. Bazar gatnaşyklary.

11-nji soragnama

1. Bähbitler we islegler.
2. Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň nusgasy.

12-nji soragnama

1. Ylmy akyl ýetiriş.
2. Türkmenistanda Milli Geňeşiň iki palataly ulgamynyň ähmiýeti.

13-nji soragnama

1. Türkmenistanda adamyň we raýatyň konstitusion hukuklary, azatlyklary we borçlary.
2. Ýaşlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň işine gatnaşmagy.

14-nji soragnama

1. Ekologik aň we ekologik medeniýet.
2. Türkmenistanyň saýlaw ulgamy.

15-nji soragnama

1. Türkmenistanyň bilim ulgamyndaky döwlet syýasaty.
2. Önümçilik serişdeleri.

16-njy soragnama

1. Jemgyýetiň sosial durmuşy.
2. Döwlet we onuň esasy alamatlary.

17-nji soragnama

1. Türkmenistanda innowasion tehnologiýalaryň döwlet syýasaty.
2. Jemgyýetiň sosial düzümi.

18-nji soragnama

1. Sowatlylyk, bilimlilik, we intelligentlilik.
2. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ýörelgeleri.

19-njy soragnama

1. Türkmenistanda milli medeni mirasy gorap saklamak baradaky döwlet syýasaty.
2. Önümçilik gatnaşyklary.

20-nji soragnama

1. Öndüriji güýçler.
2. Hukuk ulgamy.

21-nji soragnama

1. Paýlamak düşünjesi.
2. Türkmenistanyň syýasy ulgamy.

22-nji soragnama

1. Türkmenistan halkara gatnaşyklary ulgamynda.
2. Bazar we onuň jemgyýetiň ykdysady durmuşyndaky orny.

23-nji soragnama

1. Türkmenistanyň ykdysady syýasaty.
2. Türkmenistanda döwletiň demografik syýasaty.

24-nji soragnama

1. Syýasy düzgünler.
2. Sarp ediş düşünjesi.

25-nji soragnama

1. Sungat we onuň adamyň durmuşyndaky orny.
2. Ykdysady ulgamlar.

26-njy soragnama

1. Jemgyýetçilik gatnaşyklaryny sazlaşdyryjy kadalar.
2. Telekeçiligiň ykdysadyýetdäki orny.

27-nji soragnama

1. Ykdysadyýet we önümçilik.
2. Ilaty durmuş taýdan goramak.

28-nji soragnama

1. Tebigy zehin, talantlylyk we geniallyk.
2. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň taryhy ähmiýeti.

29-njy soragnama

1. Geografik gurşaw.
2. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekde döwletiň goldawy.

30-njy soragnama

1. Siwilizasiýalar we olaryň köpdürlüligi.
2. Türkmenistanyň tebigaty we daşky gurşawy goramak babatdaky döwlet syýasaty.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi.
Türkmenistanyň Milli bilim instituty.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň