11(6 ýaş) Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,37 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň  

XI synplarynda 2023-2024-nji okuw ýylynda

synpdan-synpa geçiriş synagy üçin Informatika dersinden

soragnamalar

1-nji soragnama

1.  Elektron tablisa barada düşünje.

2.  Kompýuteriň gurluşynyň logiki esaslary.

3.  Amaly ýumuş: Excel elektron tablisada sahypa dörediň, atlaryny üýtgediň we olary ýok ediň.

 

2-nji soragnama

1.  Tablisa prosessory we onuň funksiýalary.

2.  Simwol ululyklar.

3.  Amaly ýumuş: Kompýuteriňizdäki MS Excel elektron tablisada näçe setir we sütün bardygyny anyklaň.

 

3-nji soragnama

1.  Tablisanyň düzümi: öýjükler, sütünler, setirler.

2.  Simwol ululyklaryň üstünde geçirilýän amallar.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda dürli öýjükler saýlananda giriziş setirindäki maglumatlaryň üýtgeýşini beýan ediň.

 

4-nji soragnama

1.  Elektron tablisada berlenleriň görnüşleri. 

2.  Setir ululyklar.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda setiri we sütüni aýratynlykda belläň.

 

5-nji soragnama

1.  Berlenleri (san, tekst, formula)  girizmek we redaktirlemek.

2.  Setir ululyklaryň üstünde geçirilýän amallar.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda ýazgylaryň nämäni aňladýandygyny düşündiriň: a) G31:J31; b) B3:I111.

6-njy soragnama

1.  Öýjükleriň düzümini nusgalamak we olaryň orunlaryny üýtgetmek.

2.  Informasion model barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda tablisanyň parçalarynda işjeň öýjükleriň salgylaryny kesgitläň.

 

7-nji soragnama

1.  Tablisalary formatlaşdyrmak.

2.  Informasion modelleri ulanmak bilen informasiýalary düzümleşdirmek.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda A1 we B1 öýjüklere sanlary we hasaplamak üçin A3 hem-de B3 öýjüge formulalary giriziň.

 

8-nji soragnama

1.  Tablisada setirler we sütünler bilen işlemek.

2.  Modelleşdirme.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda setirlerden we sütünlerden ybarat tablisany dörediň, olaryň üstünde nusgalama-goýma we kesme-goýma amallaryny dürli (formulalar, hasaplanan bahalar, formatlar we bellikler boýunça) usullarda ýerine ýetiriň.

 

9-njy soragnama

1.  Otnositel we absolýut salgylanmalar.

2.  Modelleşdirmegiň tapgyrlary.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda san aňlatmasynyň bahasyny hasaplamaly.

 

10-njy soragnama

1.  Stadandart funksiýalaryň ulanylyşy.

2.  Meseläniň formal däl we formal goýluşy.

3.  Amaly ýumuş: Elektron tablisada absolýut salgylanmany ulanyp Pifagoryň tablisasyny düzmeli.

 

11-nji soragnama

1.  Berlenleri tertipleşdirmek.

2.  Formallaşdyrmagyň esasy kadalary.

3.  Amaly ýumuş:   MS Excel programmasynda -iň bahasyny hasaplamaly.

 

12-nji soragnama

1.  Diagrammalary gurmak.

2.  Elektron kommunikasiýalaryň dürli görnüşliligi.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda gaty jisimleriň dykyzlygy atly tablisany dykyzlyklaryň artýan we kemelýän görnüşinde tertipleşdirmeli.

 

13-nji soragnama

1.  Tablisany çapa taýýarlamak.

2.  Internet torunda arabaglanyşyk.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda welaýatlaryň meýdanlaryny aňladýan tegelek diagrammany gurmaly.

 

14-nji soragnama

1.  Pikir ýöretmäniň görnüşleri.

2.  Forumlar, çatlar, bloglar, internet-peýjerler.

3.  Amaly ýumuş: y=x2 funksiýanyň grafigini argumentiň [-6;+6] aralykdaky bahalary üçin şekillendirmeli.

 

15-nji soragnama

1.  Pikir aýtmanyň algebrasy.

2.  Sosial torlar.

3.  Amaly ýumuş: Baş latyn harplarynyň kodlarynyň jemini tapmak üçin programma ýazyň.

 

16-nji soragnama

1.  Logiki aňlatmalar we çynlyk tablisalary .

2.  Arhiwleýji programmalar.

3.  Amaly ýumuş: MS Excel programmasynda ýazgylaryň nämäni aňladýandygyny düşündiriň: a) H5:H25; b) G31:J31.

 

17-nji soragnama

1.  Logiki funksiýalar.

2.  Kiber hüjümlerden faýl sistemasyny goramak.

3.  Amaly ýumuş: Chr standart funksiýa Ord funksiýa tersine – simwolyň kody boýunça simwolyň özüni kesgitleýän programmany ýazmak.

 

18-nji soragnama

1.  Logiki kanunlar we logiki aňlatmalary özgertmegiň düzgünleri.

2.  Sifr gurluşlary.

3.  Amaly ýumuş: ASCII simwollary kodlaryň artýan tertibinde ekrana çykarýan programmany düzmeli.

 

19-njy soragnama

1.  Logiki meseleleri çözmek.

2.  Sifr gurluşlary kompýuter bilen bilelikde ulanmak.

3.  Amaly ýumuş: Berlen setirdäki baş harplaryň, setir harplaryň, sifrleriň hem-de beýleki simwollaryň sanyny aýratynlykda kesgitlemek üçin programma ýazmaly.

 

20-nji soragnama

1.  Pikir ýöretmäniň görnüşleri.

2.  Kiber hüjümlerden faýl sistemasyny goramak.

3.  Amaly ýumuş: Baş latyn harplaryny elipbiý tertibinde ekrana çykarmaly.

 

21-nji soragnama

1.  Elektron tablisa barada düşünje.

2.  Kompýuteriň gurluşynyň logiki esaslary.

3.  Amaly ýumuş: N bitin san berlen (1 ≤ N ≤ 26). Latyn elipbiýiniň ilkinji N baş harplaryny çapa çykarmaly.

 

22-nji soragnama

1.  Tablisa prosessory we onuň funksiýalary.

2.  Simwol ululyklar.

3.  Amaly ýumuş: Berlen setirdäki baş hem-de setir harplaryň sanyny aýratynlykda kesgitlemek üçin programma ýazmaly.

 

23-nji soragnama

1.  Tablisanyň düzümi: öýjükler, sütünler, setirler.

2.  Simwol ululyklaryň üstünde geçirilýän amallar.

3.  Amaly ýumuş: Klawiaturadan girizilen simwoly we onuň koduny ekrana çykarýan programma ýazmaly.

 

24-nji soragnama

1.  Elektron tablisada berlenleriň görnüşleri. 

2.  Setir ululyklar.

3.  Amaly ýumuş: Berlen setiri tersine öwrüp ekrana çykarýan programma ýazmaly

 

25-nji soragnama

1.  Berlenleri (san, tekst, formula)  girizmek we redaktirlemek.

2.  Setir ululyklaryň üstünde geçirilýän amallar.

3.  Amaly ýumuş: Berlen setirdäki simwollaryň kodlarynyň jemini tapmagyň programmasyny ýazmaly.

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň