10 Geografiýa Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 4 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,34 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň X synpy üçin geografiýa dersinden geciriljek sepgit synagyň soragnamalary.

(2023-2024-nji okuw ýyly)

 

1-nji soragnama

1. Dünýä döwletleriniň tipologiýasy (klassifikasiýasy).

2. Hindistanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. And döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

2-nji soragnama

1. Dünýäniň ýangyç senagaty.

2. Okeaniýanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Günbatar Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

3-nji soragnama

1. Dünýäniň şäher we oba ilaty.

2. Umumyadamzat meseleleri. Ekologik meseleleri.

3. Merkezi Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

4-nji soragnama

1. Dünýäniň syýasy kartasynyň döreýiş döwürleri.

2. Türkiýe Respublikasynyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Demirgazyk Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

 5-nji soragnama

1. Dünýäniň ilatynyň milli we dil aýratynlyklary.

2. Demirgazyk Ýewropanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Adada ýerleşýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

6-njy soragnama

1. Umumyadamzat meseleleri. Demografik meseleler.

2. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Günorta Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

7-nji soragnama

1. Döwletiň meýdany we döwletiň gurluşy. Halkara guramalar.

2. Kanadanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Ýarym adada ýerleşýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

8-nji soragnama

1. Dünýäniň ilatynyň ýerleşişi. Ilatyň migrasiýasy.

2. Ýaponiýanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Ýewropanyň monarhiýa döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

9-njy soragnama

1. Dünýäniň ulaglar ulgamynyň geografiýasy we ösüşi.

2. Günorta Aziýanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Gündogar Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

10-njy soragnama

1. Halkara ykdysady gatnaşyklar.

2. Gündogar Ýewropanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Dünýäniň uly şäher aglomerasiýalaryny kartadan görkezmeli.

 

11-nji soragnama

1.Ylmy-tehniki öwrülişik.

2. Günorta-Gündogar Aziýanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Gündogar Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

12-nji soragnama

1. Dünýäniň oba hojalygy – maldarçylyk.

2. Afrikanyň syýasy kartasy we ilaty.

3. Täze industrial ýurtlary kartadan görkezmeli.

 

13-nji soragnama

1. Dünýäniň ýer-toprak baýlyklary.

2. Russiýa Federasiýasynyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Gündogar Aziýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

14-nji soragnama

1. Dünýäniň elekroenergetikasy.

2. Hytaý Halk Respublikasynyň umumy ykdysady – geografik häsiýetnamasy.

3. Günorta Afrika ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

15-nji soragnama

1. Dünýä dinleriniň geografiýasy.

2. Norwegiýanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Amazonka basseýniniň we La-Plata pesligiň ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

16-njy soragnama

1. Dünýä okeanynyň baýlyklary we olary aýawly peýdalanmagyň meseleleri.

2. Günorta-Günbatar Aziýanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

17-nji soragnama

1. Dünýä hojalygy. Zähmetiň halkara bölünişi.

2. Günbatar Ýewropanyň ykdysady geografik häsiýetnamasy.

3. Günorta – Güdogar Aziýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

18-nji soragnama

1. Dünýäniň suw baýlyklary.

2. Aziýanyň hojalygyň umumy häsiýetnamasy.

3. Ýewropanyň iň kiçi döwletlerini kartadan görkezmeli.

19-njy soragnama

1. Dünýäniň tebigy baýlyklarynyň geografiýasy. Mineral baýlyklary.

2. Braziliýanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. “Uly ýedilige” girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

20-nji soragnama

1. Dünýaniň maşyngurlyşyk senagaty.

2. Latyn Amerikasynyň syýasy kartasy we ilaty.

3. OPEK guramasyna girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

21-nji soragnama

1. Önümçilik däl sferanyň (toplumyň) geografiýasy.

2. Umumyadamzat meseleleri. Dünýäde parahatçylygy saklamak.

3. Federatiw dolandyryş-çäk gurluşy bolan döwletleri kartadan görkezmeli.

 

22-nji soragnama

1. Daşky gurşawyň hapalanmagy we ekologik meseleleri.

2. Awstraliýa Soýuzynyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Merkezi Aziýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

23-nji soragnama

1. Dünýäniň himiýa senagaty.

2. Indoneziýanyň umumy ykdysady – geografik häsiýetnamasy.

3. Günbatar Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

24-nji soragnama

1. Baýlyklaryň beýleki görnüşleri: alternatiw energetika (Gün,ýel,daşgyn,gaýtgyn)  we rekreasion baýlyklary.

2. Latyn Amerikasy ýurtlarynyň hojalygynyň umumy häsiýetnamasy.

3. Unitar dolandyryş-çäk gurluşy bolan döwletleri kartadan görkezmeli.

 

25-nji soragnama

1. Dünýäniň ilatynyň sany we artyşy. Demografik syýasat.

2. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Ýewropa Soýuzyna girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

26-njy soragnama

1. Dünýäniň ýeňil senagatynyň düzümi, ýerleşiş aýratynlyklary.

2. Günorta Ýewropanyň ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) girýän döwletleri kartadan görkezmeli.

 

27-nji soragnama

1. Umumyadamzat meseleleri. Azyk üpjünçilik meseleleri.

2. Afrika ýurtlarynyň hojalygynyň umumy häsiýetnamasy.

3. Demirgazyk Ýewropa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

 

28-nji soragnama

1. Dünýäniň ilatynyň ýaş we jyns düzümi.

2. Günorta Afrika Respublikasynyň umumy ykdysady – geografik hasiýetnamasy.

3. Aziýanyň iň kiçi döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

29-njy soragnama

1. Dünýäniň gaýtadan işleýän senagaty (gara we reňkli metallurgiýa).

2. ABŞ-nyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Aziýanyň monarhiýa döwletlerini kartadan görkezmeli.

 

30-njy soragnama

1. Dünýäniň oba hojalygy – ekerançylyk.

2. Italiýanyň umumy ykdysady-geografik häsiýetnamasy.

3. Merkezi Amerika we West-Indiýa ýurtlaryny kartadan görkezmeli.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň